INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ ANTIUM AURUM s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů společností ANTIUM AURUM s.r.o., se sídlem Šaldova 219/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 27565629, DIČ: CZ27565629, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 114287 ("Společnost"), jako správce osobních údajů podle Nařízení GDPR[1].

Společnost zpracovává osobní údaje, které získává přímo od zájemců o účast v aukci či o další služby Společnosti, a od účastníků aukce a svých zákazníků. Dále osobní údaje z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě subjekty údajů samy uveřejní), z průzkumů nebo od spolupracujících třetích stran (zejm. provozovatelů aukčních platforem, jejichž prostřednictvím se mohou účastníci zapojit do dražby). Společnost zpracovává zejména osobní údaje poskytnuté v rámci registračního formuláře a případné další osobní údaje, které získá v souvislosti s aukcí, a osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním dalších služeb (např. prodej zboží prostřednictvím e-shopu, prodej v kamenné prodejně, poskytování informací o zboží).

Osobní údaje zpracovávané Společností zahrnují zejména jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, kontaktní údaje, informace o zájmu o zboží, aukce a další služby Společnosti a aukčních platforem, informace o využívání služeb Společností a aukčních platforem, transakční údaje, informace z internetového prohlížeče, který subjekt údajů používá, a údaje, které zpracovává Společnost pro splnění svých právních povinností nebo za účelem svých oprávněných zájmů.

Veškeré osobní údaje jsou ze strany Společnosti zpracovávány právě pro stanovený účel, přičemž nikdy nedochází ke zpracování těchto osobních údajů způsobem, který je s takovým účelem neslučitelný.

V souladu s Nařízením GDPR Společnost zpracovává osobní údaje zejména pro následující účely:

i)             plnění smlouvy v rámci realizace aukce a činností s aukcí souvisejících,

ii)            plnění smlouvy v rámci poskytování dalších služeb Společností,

iii)           provozování a správného fungování aukčních portálů,

iv)           prodeje zboží a poskytování služeb v rámci kamenného obchodu a e-shopu,

v)            ochrany oprávněných zájmů Společnosti, nebo

vi)           plnění dalších zákonných povinností (včetně ukládání, úprav, vyhledávání, třídění, kombinování, analýzy a likvidace osobních údajů).

V souvislosti s realizací kombinované a internetové aukce využívá Společnost třetích osob, kterým předává ke zpracování osobní údaje nezbytné k realizaci aukce, a to zejména společnosti inova GmbH (Friedrich-Ebert-Str.75, 51429 Bergisch Gladbach, Německo) - www.auex.de (AUEX, iNumis).

Zpracování osobních údajů pro účely marketingu svých služeb elektronickou poštou či jiným způsobem, provádí Společnost na základě souhlasu subjektů údajů.

Na základě souhlasu subjektů údajů předává Společnost osobní údaje třetím osobám pro účely marketingu jejich služeb elektronickou poštou nebo jiným způsobem, a to konkrétně následujícím provozovatelům aukčních platforem:

  1. inova GmbH (Friedrich-Ebert-Str.75, 51429 Bergisch Gladbach, Německo) - www.auex.de (AUEX, iNumis).

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu je poskytnutí údajů zcela dobrovolné a udělený souhlas lze kdykoli odvolat.

Společnost bude zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu jejich zpracování, zpravidla pak po dobu 5 let od registrace na aukci pořádanou Společností, od využití jiných služeb Společnosti nebo od okamžiku sdělení údajů Společnosti z jiného důvodu. Tím nejsou dotčeny povinnosti Společnosti uchovávat a zpracovávat osobní údaje podle zvláštních právních předpisů (např. účetní nebo daňové předpisy). V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, či vznesení požadavku na ukončení zpracování, Společnost jejich zpracování neprodleně ukončí, pokud Společnost nebude mít jiný titul k jejich zpracování vyplývající z právních předpisů.

Společnost kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů umožní subjektům údajů uplatnit jejich práva, která jim přiznává GDPR a související právní předpisy. Mezi taková práva patří zejména (i) právo na přístup k osobním údajům (článek 15 GDPR), (ii) právo na opravu (článek 16 GDPR), (iii) právo na výmaz – „právo být zapomenut“ (článek 17 GDPR), (iv) právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR), (v) právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování příjemcům osobních údajů (článek 19 GDPR), (vi) právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR), nebo (vii) právo vznést námitku proti zpracování (článek 21 GDPR). Tato práva lze uplatnit prostřednictvím e-mailu na adresu info@antiumaurum.cz nebo písemně na adrese sídla Společnosti Šaldova 219/1, 186 00 Praha 8, Česká republika.

Subjekty údajů mohou rovněž podat stížnost ohledně zpracování osobních údajů na Úřad pro ochrany osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailu na adresu posta@uoou.cz nebo písemně na adrese Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.


[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 


AppStore Google Play