AUKČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ANTIUM AURUM s.r.o. 

Společnost ANTIUM AURUM s.r.o., se sídlem Šaldova 219/1, 186 00 Praha 8, IČ: 27565629, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114287, (dále jen „Společnost“), prodává svým jménem a na účet svých zákazníků (dále jen „prodávající“), případně též na účet vlastní, medaile, mince a další věci (dále jen "předměty"), a to i formou aukcí. Aukce těchto předmětů jsou prováděny podle těchto aukčních podmínek (dále jen "Aukční podmínky").

Čl. 1       Aukce

(1)           Na podporu prodeje zboží svěřeného Společnosti do komisního prodeje anebo zboží v majetku Společnosti pořádá Společnost prodejní aukce (dále jen "aukce").

(2)           Aukce může probíhat jak za fyzické přítomnosti zájemců o koupi, popř. jejich zástupců tzv. sálová aukce, tak prostřednictvím internetového aukčního systému tzv. internetová aukce, případně kombinací těchto způsobů.

Čl. 2       Předmět aukce

(1)           Společnost nabízí k prodeji v aukci předměty (dále jen „předmět aukce“), u nichž uzavřela s jejich vlastníky smlouvy o zprostředkování prodeje v aukci nebo předměty, které má ve svém vlastnictví.

(2)           Předmětem aukce mohou být věci prohlášené za kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen "Zákon o památkové péči"), nebo za kulturní památku navržené.

(3)           Pro vývoz kulturní památky do zahraničí je podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění, nezbytné splnit podmínky stanovené tímto zákonem, zejm. získat předchozí souhlas příslušných orgánů. Tyto předměty lze z České republiky vyvézt pouze po předložení úředního osvědčení o tom, že nejsou prohlášeny za kulturní památku a ani nejsou součástí souboru prohlášeného za kulturní památku podle Zákona o památkové péči.

(4)           Je-li předmětem aukce sbírka nebo jednotlivé sbírkové předměty zapsané v centrální evidenci sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury České republiky, lze s nimi nakládat pouze za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy v platném znění.

(5)           Za splnění požadavků výše uvedených právních předpisů po osobním převzetí předmětu aukce nebo před jeho zasláním podle čl. 9 odpovídá kupující.

 

Čl. 3       Účastníci aukce

(1)           Účastníky aukce mohou být pouze osoby, které budou registrovány jako účastníci aukce. Pro sálovou aukci registrace probíhá vyplněním formuláře, který je dostupný na internetových stránkách Společnosti a v místě aukce před jejím zahájením, a jeho doručením poštou na adresu sídla Společnosti, elektronicky na e-mail Společnosti aukce@antiumaurum.cz či odevzdáním Společnosti na místě aukce před jejím zahájením. Registrace pro internetovou aukci probíhá prostřednictvím internetového aukčního systému. V případě registrace v internetovém aukčním systému pro internetovou aukci je nutno registraci provést do 48 hodin před konáním aukce.

(2)           Společnost je oprávněna požadovat, aby osoba, která má zájem se registrovat jako účastník aukce zaplatila před konáním aukce zálohu na kupní cenu předmětu aukce, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Společnosti nebo platbou v hotovosti na prodejně Společnosti, přičemž platba musí být připsána na účet Společnosti nejpozději do konce pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni konání aukce, a/nebo poskytla Společnosti další informace a záruku důvěryhodné osoby.

(3)           Společnost je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění (dále jen „AML zákon“). V souladu s AML zákonem je Společnost povinna u účastníka aukce provést identifikaci a ověřit, že není politicky exponovanou osobou ani osobou usazenou v zemi, která je vysoce riziková ve smyslu AML zákona. Za tímto účelem je účastník aukce povinen Společnosti doložit při registraci:

(a)           u fyzických osob nepodnikatelů: platný průkaz totožnosti (občanský průkaz či cestovní pas), u cizích státních příslušníků též obdobný průkaz totožnosti, s uvedením místa pobytu;

(b)          u fyzických osob, které vystupují jako podnikatelé: platný průkaz totožnosti (občanský průkaz či cestovní pas), u cizích státních příslušníků též obdobný průkaz totožnosti, s uvedením místa pobytu, a doklad obsahující identifikační číslo a sídlo, nebo

(c)           u právnických osob: výpis z veřejného rejstříku nebo jiný doklad o existenci právnické osoby, a to ne starší než tři měsíce; základní identifikační údaje členů statutárního orgánu, nevyplývají-li z výpisu z obchodního rejstříku; je-li statuárním orgánem, členem nebo ovládající osobou jiná právnická osoba, pak doklad obsahující jejich identifikační údaje; a platný průkaz totožnosti fyzické osoby, která je statutárním orgánem (nebo jeho členem), který právnickou osobu při jednání se Společností z tohoto titulu zastupuje. Jeli právnická osoba při jednání se Společností zastupována jinou fyzickou osobou, než svým statutárním orgánem, je třeba doložit rovněž doklad potvrzující zmocnění k takovému jednání (plnou moc).

 

Za účelem plnění zákonných povinností, zejména podle AML zákona je Společnost oprávněna pořizovat kopie průkazů totožnosti účastníka aukce.

(4)           Na registraci na aukci není právní nárok. Společnost může žádost o registraci účastníka aukce odmítnout i bez udání důvodu, resp. registraci účastníka dle svého vlastního uvážení zrušit i bez udání důvodů.

(5)           Účastníky aukce nesmějí být osoby, které nejsou plně svéprávné, ani osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práva k předmětům aukce, ani osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo vůči nimž byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku, a to po dobu tří let od právní moci takového rozhodnutí. Účastníky aukce nesmí být licitátor ani pracovníci Společnosti.

(6)           Společnost je oprávněna požadovat, aby výpisy ze zahraničních evidencí a doklady, z nichž vyplývá jednatelské oprávnění (s výjimkou Slovenské republiky), byly příslušným způsobem ověřeny (apostilou nebo superlegalizací).

(7)           Společnost může z aukce vyloučit osobu, která v posledních třech letech neuhradila kupní cenu jakéhokoli předmětu aukce prodávaného ze strany Společnost a/nebo jiným podstatným způsobem porušila své smluvní závazky vůči Společnost.

Čl. 4       Zastoupení

(1)           Účastník aukce je oprávněn se sálové aukce účastnit prostřednictvím zmocněnce na základě písemné plné moci. Za právnickou osobu může kromě statutárního orgánu jednat prokurista, pokud jeho oprávnění je dostatečné ve vztahu k předmětu aukce.

(2)           Účastník aukce je oprávněn zmocnit Společnost, aby jej v aukci zastupovala, a to na základě zmocnění v rámci závazné objednávky, která je součástí katalogu a je také dostupná na internetové stránce Společnosti, kterou doručí Společnosti do 48 hodin před konáním aukce.

 

(3)           V případě zmocnění Společnosti podle odstavce 2 tohoto článku účastník aukce udílí Společnosti jako zmocněnci pokyny

(a)       telefonicky v průběhu aukce, anebo

(b)       formou tzv. písemného limitu uvedeného v rámci závazné objednávky, který stanoví Společnosti, jakou nejvyšší nabídku na koupi předmětu aukce může v zastoupení účastníka aukce učinit, přičemž uvedená cena nesmí být nižší než cena vyvolávací.

 

(4)           Pokud účastník aukce doručil Společnosti závaznou objednávku s uvedením písemného limitu a zároveň si výslovně vyhradil právo udělit v průběhu aukce Společnosti pokyn prostřednictvím telefonu, má přednost pokyn udělený Společnosti prostřednictvím telefonu.

Čl. 5       Informace o aukci a předmětech aukce

(1)           Ke každé aukci je vydán aukční katalog (buď v tištěné nebo on-line formě), ve kterém jsou uvedeny předměty aukce, které jsou prodávány v rámci dané aukce, jejich vyvolávací cena, která zahrnuje případné DPH v zákonné výši, vyobrazení a textový popis, v případě rozporu mezi vyobrazením a textovým popisem má přednost textový popis. Dále je uvedeno také hodnocení stupně zachovalosti povedené Společností nebo třetí osobou. Součástí aukčního katalogu je také aukční vyhláška. Tištěný aukční katalog je k nahlédnutí na prodejně Společnosti, on-line katalog na internetových stránkách Společnosti anebo na stránkách antiumaurum.auex.de, a to alespoň 14 pracovních dní přede dnem aukce. V případě, že probíhá pouze internetová aukce, Společnost aukční katalog v tištěné formě nevydává.

(2)           Společnost uveřejní na své internetové stránce aukční vyhlášku, která obsahuje místo, datum a čas konání aukce, způsob a podmínky registrace a informace o tom, kde je možno si předměty aukce prohlédnout, a to alespoň 14 pracovních dní přede dnem aukce. Aukční vyhláška je uveřejněna také na prodejně Společnosti a v místě konání aukce.

Čl. 6       Organizace aukce

(1)           Účastníci aukce jsou povinni dodržovat pokyny Společnosti a žádným způsobem nesmí narušovat průběh aukce.

(2)           V místě konání aukce mohou být přítomni pouze účastníci aukce, jejich zástupci, pracovníci Společnosti a osoby pověřené Společností úkony v souvislosti s konáním aukce.

(3)           Každý účastník sálové aukce je povinen si před zahájením aukce vyzvednout aukční číslo, prostřednictvím kterého bude činit nabídky na koupi předmětu aukce, přičemž Společnost je oprávněna požadovat zaplacení vratné zálohy 1.000,- Kč. Účastníci aukce jsou povinni aukční číslo chránit před zneužitím a odpovídají za jeho případné použití třetí osobou.

(4)           Účastníci aukce nemají z tohoto titulu žádné nároky vůči Společnosti. Ustanovení čl. 10 tím není dotčeno.

(5)           Bez souhlasu Společnosti není možno v průběhu aukce pořizovat fotografie, ani jiné zvukové či obrazové záznamy.

(6)           Veškeré případné námitky k průběhu aukce musí být uplatněny ihned, přímo v aukčním sále, jinak se k nim nepřihlíží. Tyto námitky řeší s konečnou platností jménem Společnosti licitátor v duchu zvyklostí a zásad poctivého obchodního styku. V případě, že bude při aukci nějaká nabídka omylem přehlédnuta a/nebo k ní nebude z jiného důvodu přihlédnuto a/nebo v případě, kdy se bude licitátor nacházet v omylu ohledně toho, zda určitá nabídka byla či nebyla učiněna, je Společnost oprávněna od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit, a to již v průběhu aukce a/nebo do 3 pracovních dnů ode dne konání aukce. Omyl ohledně výše nabídky ze strany kupujícího jde k jeho tíži.

Čl. 7       Průběh aukce

(1)           Účastníci internetové aukce se bezprostředně před zahájením aukce přihlásí prostřednictvím příslušného internetového aukčního systému.

(2)           Účastníci aukce, kteří zmocnili svým zastupováním Společnost a vyhradili si právo udělovat Společnosti pokyny prostřednictvím telefonu podle čl. 4 odst. 3, jsou telefonicky kontaktování pracovníkem Společnosti v průběhu aukce u předmětů aukce, které uvedli v závazné objednávce.

(3)           Jménem Společnosti řídí aukci licitátor. V rámci aukce licitátor vybízí účastníky aukce k podávání závazných nabídek na koupi předmětu aukce.

(4)           Nabídky se podávají formou tzv. příhozů. Nabídky jsou v případě účastníka aukce v sále podány zvednutím aukčního čísla, v případě písemného limitu a telefonického pokynu podle čl. 4 odst. 3 vyjádřením nabídky prostřednictvím pracovníka Společnosti.

(5)           Učiněnou nabídkou na koupi předmětu aukce (příhozem) je účastník aukce vázán. Podáním nabídky (příhozu) účastník aukce potvrzuje, že se s předmětem aukce řádně seznámil, jakož i s dalšími informacemi, které jsou uvedeny v aukčním katalogu.

(6)           Výše příhozů je určena v následující tabulce:

Poslední podání

Výše příhozu

Do 50 EUR

5 EUR

Od 50 EUR do 200 EUR

10 EUR

Od 200 EUR do 500 EUR

20 EUR

Od 500 EUR do 1.000 EUR

50 EUR

Od 1.000 EUR do 2.000 EUR

100 EUR

Od 2.000 EUR do 5.000 EUR

200 EUR

Od 5.000 EUR do 10.000 EUR

500 EUR

Od 10.000 EUR do 30.000 EUR

1.000 EUR

Od 30.000 EUR do 50.000 EUR

2.000 EUR

Od 50.000 EUR do 100.000 EUR

5.000 EUR

Od 100.000 EUR do 300.000 EUR

10.000 EUR

Od 300.000 EUR do 500.000 EUR

20.000 EUR

Od 500.000 EUR do 1.000.000 EUR

50.000 EUR

Nad 1.000.000 EUR

100.000 EUR

 

(7)           Nebyla-li přes výzvu licitátora učiněna vyšší nabídka, oznámí licitátor ještě jednou poslední nejvyšší nabídku a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi aukce, který učinil nejvyšší nabídku. Tím je uzavřena smlouva na koupi předmětu aukce mezi Společností a tím, kdo učinil nejvyšší nabídku (dále jen „kupující“), přičemž hodnota nejvyšší nabídky představuje kupní cenu předmětu aukce (dále jen "kupní cena"), která zahrnuje případné DPH v zákonné výši.

(8)           V případě internetové aukce dochází k uzavření smlouvy na koupi předmětu aukce v okamžik ukončení aukce, za předpokladu, že byla učiněna alespoň minimální nabídka na koupi předmětu aukce. Předmět aukce se vždy prodává nejvyšší nabídce.

(9)           Učiní-li několik účastníků aukce současně stejně vysoké podání a nebylo-li učiněno podání vyšší podle sazebníku příhozů, je licitátor oprávněn vyhlásit možnost podat poloviční příhoz (tj. 50 % příhozu stanoveného pro příslušné poslední podání).

(10)       Učiní-li několik účastníků aukce současně stejně vysoké podání a nebylo-li učiněno podání vyšší rozhodne licitátor o tom, komu z nich příklep udělí, tj. komu bude předmět aukce prodán podle následujících pravidel – nabídka v rámci písemného limitu má přednost před nabídkou telefonickou, nabídka telefonická má přednost před nabídkou v sále, nabídka v sále má přednost před nabídkou podanou přes internetový aukční systém. V případě shodných nabídek v rámci písemných limitů ve stejné výši má přednost ta nabídka, kterou Společnost obdržela dříve.

(11)       Předměty aukce se prodávají v pořadí tak, jak jsou uvedeny v aukčním katalogu. Číselná hodnota uvedená v katalogu je minimální nabídka na koupi předmětu aukce (vyvolávací cena) v měně EUR a nemůže být snížena.

(12)       Pokud ani po opakované výzvě není učiněna minimální nabídka na koupi předmětu aukce, považuje se předmět aukce za neprodaný v daném pořadí aukčního katalogu. Po ukončení aukce všech předmětů aukce uvedených pro příslušnou aukci je licitátor oprávněn zařadit neprodané předměty aukce zpět do aukce, přičemž postupuje podle odstavce 3 až 10 tohoto článku.

(13)       V případě souběžného konání aukce sálové a internetové jsou po výzvě licitátora vyhodnocena současně jak podání prostřednictvím internetového aukčního systému, tak podání učiněná v sále, podání prostřednictvím písemných limitů a podání telefonická.

(14)       Společnost je též oprávněna se aukce účastnit a dávat nabídky na koupi předmětu aukce, podání za Společnost dává osoba odlišná od licitátora.

Čl. 8       Placení kupní ceny předmětu aukce

(1)           Kupující je povinen uhradit řádně a včas kupní cenu předmětů aukce, které v rámci aukce koupil, přičemž kupní cena zahrnuje případnou DPH v zákonné výši.

(2)           Ke dni uzavření smlouvy na koupi předmětu aukce vystaví Společnost kupujícímu potvrzení o prodeji nebo daňový doklad.

(3)           Kupní cena předmětu aukce je splatná nejpozději do 7 dnů ode dne konání aukce. Společnost si vyhrazuje právo požadovat zaplacení kupní ceny bezprostředně po uzavření smlouvy na koupi předmětu aukce, je-li to vzhledem k okolnostem obvyklé.

(4)           Kupní cenu předmětu aukce lze uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet Společnosti nebo v hotovosti na prodejně Společnosti v měně EUR nebo v měně USD nebo v CZK, pro přepočet se použije aktuální kurz vyhlášený ČNB, pokud nebude dohodnuto jinak. Představuje-li kupní cena předmětu aukce částku, jejíž výše překračuje 270.000,- Kč, resp. ekvivalent této částky v měně EUR nebo v měně USD, je kupující povinen provést platbu bezhotovostně. Společnost jakožto příjemce platby, jejíž výše překračuje výše uvedený limit, nesmí tuto platbu přijmout, jestliže nebyla provedena bezhotovostně.

(5)           Pokud kupující koupí v aukci více předmětů aukce a neurčí-li, na úhradu jakého závazku platba směřuje, je Společnost oprávněna přijatou platbu dle svého uvážení použít na úhradu kupní ceny jakéhokoli předmětu aukce koupeného ze strany kupujícího a/nebo na úhradu jakékoli své pohledávky za kupujícím.

(6)           Nebude-li kupní cena dosažená v aukci uhrazena v termínu její splatnosti, je Společnost oprávněna účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení. V případě vymáhání úhrady kupní ceny nese kupující všechny náklady související s vymáháním dlužné částky, včetně nákladů právního zastoupení. Společnost je oprávněna tyto své nároky na úhradu kupní ceny postoupit prodávajícímu. Společnost může namísto vymáhání dlužné částky odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, v takovém případě je kupující povinen uhradit Společnosti a prodávajícímu vzniklou újmu, včetně ušlého zisku.

(7)           Kupující je povinen uhradit Společnosti aukční poplatek stanovený paušálně ve výši 20% z kupní ceny každého předmětu aukce, který v aukci koupil. Aukční poplatek je určen na úhradu nákladů, které vznikají Společnosti v souvislosti s pořádáním aukce, a dále jako odměna za služby, které Společnost kupujícímu poskytuje v souvislosti s aukcí, (dále jen „aukční poplatek“). Aukční poplatek je splatný ve stejných lhůtách a stejným způsobem jako kupní cena předmětu aukce. V aukčním poplatku je zahrnuta DPH v zákonné výši.

(8)           Kupující je oprávněn započítat na pohledávky Společnosti na zaplacení kupní ceny jen takové své pohledávky vůči Společnosti, které byly pravomocně soudně přiznány a/nebo ze strany Společnosti výslovně uznány co do jejich důvodu i výše.

Čl. 9       Nabytí vlastnictví a předání předmětu aukce

(1)           Vlastnické právo k předmětu aukce přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny; tímto okamžikem přechází na kupujícího též nebezpečí škody, zničení a ztráty předmětu aukce.

(2)           Předmět aukce bude vydán kupujícímu po uhrazení kupní ceny, aukčního poplatku, jakož i ostatních závazků, které má vůči Společnosti. Kupující je povinen si předmět aukce převzít neprodleně poté, co se stane jeho vlastníkem, jakož i v této lhůtě splnit všechny ostatní předpoklady pro převzetí předmětu aukce. Současně je Společnost oprávněna předmět aukce uložit na náklady kupujícího do soudní úschovy a/nebo ho vhodným způsobem na účet a náklady kupujícího prodat, a to za cenu, za kterou ho lze prodat (odměna Společnosti za zprostředkování prodeje v takovém případě činí 40 % z dosažené kupní ceny po odečtení veškerých nákladů Společnost). Společnost je oprávněna uplatnit zadržovací právo k předmětům aukce, které kupující v aukci koupí, a to na zajištění úhrady závazků, které má kupující vůči Společnosti.

(3)           Spolu s předmětem aukce vydá Společnost kupujícímu písemné potvrzení o nabytí vlastnického práva.

(4)           Na základě dohody s kupujícím zašle Společnost předmět aukce na adresu určenou kupujícím. Veškeré náklady spojené s přepravou předmětu aukce (poštovné, pojistné, manipulační poplatky atp.) a riziko spojené s přepravou nese kupující. Cenu za přepravu předmětu aukce určuje Společnost dle svého vlastního uvážení s ohledem na povahu předmětu aukce.

(5)           V případě záměru na vývoz předmětu aukce do zahraničí je kupující povinen zajistit předem splnění požadavků příslušných právních předpisů zejm. předpisů uvedených v čl. 2 těchto Aukčních podmínek a získání příslušných souhlasů a odpovídá za úhradu příslušných daní, cel a poplatků.

(6)           Místo plnění závazků v souvislosti s aukcí je sídlo Společnosti se zohledněním skutečnosti, že aukce zpravidla nejsou pořádány v sídle Společnosti.

(7)           Společnost není povinna informovat kupujícího o osobě prodávajícího (a naopak).

Čl. 10     Odpovědnost

(1)           V případě, že Společnost bude odpovídat kupujícímu za újmu, kupující souhlasí s tím, že její náhrada bude omezena. Společnost není povinna hradit ušlý zisk, ani újmu, ke které by došlo i jinak. Hradí se pouze vzniklá majetková újma v prokázané výši, a to do výše zaplacené kupní ceny předmětu aukce. Společnost dále neodpovídá kupujícímu za škodu na předmětech aukce, ke které dojde za dobu prodlení kupujícího s jejich převzetím.

(2)           Případné skryté vady předmětu aukce musí být uplatněny kupujícím ve lhůtě 12 měsíců od převzetí předmětu aukce.

(3)           Odhad, odborné určení a popis předmětu aukce provádějí odborníci pověření Společností. Údaje v aukčním katalogu jsou výsledkem odborných šetření, přesto však nemůže být přesnost posudků a hodnocení plně zaručena. U předmětů, které jsou předmětem aukcí organizovaných Společností, jsou uvedeny jen takové chyby a poškození, které mohou mít vliv na jejich cenu. Případné poškození je již zohledněno v ocenění předmětu aukce uvedeném v aukčním katalogu, odpovědnost za vady lze uplatnit jen v případě, kdy vada nebyla zřejmá z vyobrazení ani z popisu uvedeném v katalogu.

(4)           Každý zájemce o účast v aukci má možnost si nabízené předměty aukce před aukcí prohlédnout ve lhůtách uvedených v aukčním katalogu a v aukční vyhlášce.

(5)           Reklamace týkající se jakosti, stavu předmětů aukce, jakož i případných ostatních zjevných vad, jsou přípustné pouze při osobním převzetí předmětu aukce nebo do 7 kalendářních dnů od převzetí v případě zaslání předmětu aukce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamované předměty aukce musí být vráceny ve stejném stavu jako byly předány kupujícímu.

(6)           V případě sad či sbírek předmětů aukce, které jsou nabízeny jako soubory věcí, jsou tyto soubory nabízeny a prodávány tak, jak stojí a leží a po jejich převzetí nelze uplatňovat reklamaci.

Čl. 11     Odstoupení od smlouvy

(1)           V případě internetové aukce má kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "OZ"), právo odstoupit od smlouvy na koupi předmětu aukce ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí předmětu aukce.

(2)           Ve lhůtě podle odstavce 1 musí být odstoupení od smlouvy na koupi předmětu aukce Společnosti oznámeno písemně prostřednictvím e-mailu nebo dopisu doručeného na adresu jejího sídla. Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle e-mail či dopis, kterým od smlouvy na koupi předmětu aukce odstupuje, před uplynutím výše uvedené lhůty čtrnácti (14) dnů. Kupující může za účelem odstoupení od smlouvy použít také formulář, který je přílohou těchto Aukčních podmínek a je rovněž umístěn na internetových stránkách Společnosti. Společnost potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od smlouvy na koupi předmětu aukce.

(3)           V případě odstoupení od smlouvy na koupi předmětu aukce kupující zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů, předmět(y) aukce, které na základě smlouvy na koupi předmětu aukce převzal, a to v nepoškozeném stavu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle předmět(y) aukce Společnosti zpět před uplynutím výše uvedené lhůty čtrnácti (14) dnů.

(4)           Společnost tímto kupujícího ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. g) OZ upozorňuje, že přímé náklady spojené s vrácením předmětu(ů) aukce nese kupující.

(5)           Odstoupí-li kupující od smlouvy na koupi předmětu aukce, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení, veškeré platby, které od něj na základě předmětné smlouvy na koupi předmětu aukce přijala, avšak s výjimkou aukčního poplatku uhrazeného ve prospěch Společnosti ve smyslu čl. 8 odst. 7. Vrácení prostředků podle věty první tohoto odstavce Společnost provede až po obdržení vráceného předmětu aukce. Pro vrácení plateb použije Společnost stejný platební prostředek, který použil kupující pro uhrazení kupní ceny, pokud nebylo výslovně dohodnuto jinak.

(6)           Odstoupí-li kupující od smlouvy na koupi předmětu aukce, může Společnost dle svého vlastního uvážení nabídnout ke koupi předmět aukce účastníkovi aukce, který učinil druhou nejvyšší nabídku na koupi předmětu aukce (příhoz) nebo kterémukoliv jinému účastníkovi aukce, který učinil nabídku na koupi předmětu aukce (příhoz) v dalším pořadí.

Čl. 12     Společná a závěrečná ustanovení

(1)           Doručením registračního formuláře, resp. registrací v internetovém aukčním systému, dává účastník aukce souhlas s těmito Aukčními podmínkami a zároveň potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování svých osobních údajů, resp. osobních údajů fyzických osob za něj jednajících, v souladu s Nařízením GDPR[1] a dalšími předpisy na ochranu osobních údajů, jak je blíže uvedeno v Informaci o zpracování osobních údajů, která je přílohou těchto Aukčních podmínek, a to pro účely a v rozsahu specifikovaném v registračním formuláři.

(2)           Společnost uveřejňuje tyto Aukční podmínky a jejich přílohy, a další informace podle těchto Aukčních podmínek na svých internetových stránkách www.antiumaurum.cz a zpřístupňuje je v listinné podobě také na prodejně Společnosti na adrese Šaldova 219/1, 186 00 Praha 8, Česká republika.

(3)           Internetovým aukčním systémem se pro účely těchto Aukčních podmínek rozumí systém provozovaný na internetových stánkách antiumaurum.auex.de (AUEX, iNumis). Do internetového aukčního systému lze přistupovat také prostřednictvím internetových stránek www.sixbid.com (SIXBID), www.numisbids.com (NumisBids) www.emax.bid (EMAX) a www.biddr.ch (biddr), a to v souladu s podmínkami jejich provozovatelů. Společnost ve spolupráci s poskytovateli a provozovateli výše uvedených internetových aukčních systémů vyvine maximální úsilí, které na ní lze spravedlivě požadovat, k zabezpečení dostupnosti a bezporuchového provozu těchto internetových aukčních systémů. Je však výlučnou odpovědností účastníka internetové aukce, aby si v dostatečném předstihu před konáním příslušné internetové aukce zajistil veškeré informace o technických předpokladech a požadavcích příslušných internetových aukčních systémů a provedl na svých zařízeních veškeré potřebné instalace a úpravy. Společnost nenese jakoukoli právní odpovědnost za škody nebo jakékoliv jiné nároky plynoucí z přerušení nebo zpoždění spojení internetových aukčních systémů v důsledku technických závad, virů nebo jiných problémů.

(4)           Koupě předmětu aukce v aukci, jakož i právní vztahy s tím související se řídí českým právem. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno.

(5)           K řešení sporů z aukce je věcně příslušný soud dle sídla Společnost.

(6)           V případě rozporu mezi různými jazykovými verzemi těchto Aukční podmínek je rozhodující verze v jazyce českém.

(7)           V případě, že účastník aukce / kupující vstupuje do smluvního vztahu se Společností v souvislosti s aukcí v postavení spotřebitele, může v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, řešit spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu i mimosoudně, a to u České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, bližší informace jsou dostupné na www.coi.cz. Tím není dotčena možnost účastníka aukce / kupujícího uplatňovat své nároky soudní cestou. Sdělení spotřebitelům před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 OZ, a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, jsou před uzavřením smlouvy spotřebitelům k dispozici na webových stránkách Společnosti a v internetovém aukčním systému.

(8)           Účastník aukce nebo jiná osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány Společností, může požádat Společnost o informaci o zpracování osobních údajů, omezení či ukončení zpracování osobních údajů či podat námitku a realizovat další práva přiznaná subjektům údajů Nařízením GDPR, jak je blíže uvedeno v Informaci o zpracování osobních údajů, která je přílohou těchto Aukčních podmínek. Dále je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, aniž by tím byla dotčena možnost účastníka aukce / kupujícího uplatňovat své nároky soudní cestou.

(9)           Veškeré služby poskytované ze strany Společnosti na základě těchto Aukčních podmínek nebo na základě smluv o zprostředkování prodeje v aukci uzavřených s vlastníky předmětů aukce se pro daňové účely považují za poskytnuté dnem předání předmětu aukce kupujícímu.

Toto znění Aukčních podmínek je platné a účinné od 10. října 2023.

Příloha:

Příloha č. 1          Informace o zpracování osobních údajů společností ANTIUM AURUM s.r.o.

Příloha č. 2          Formulář oznámení o odstoupení od smlouvy na koupi předmětu aukce

Příloha č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ ANTIUM AURUM s.r.o.

 

Informace o zpracování osobních údajů společností ANTIUM AURUM s.r.o., se sídlem Šaldova 219/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 27565629, DIČ: CZ27565629, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 114287 ("Společnost"), jako správce osobních údajů podle Nařízení GDPR[2].

Společnost zpracovává osobní údaje, které získává přímo od zájemců o účast v aukci či o další služby Společnosti, a od účastníků aukce a svých zákazníků. Dále osobní údaje z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě subjekty údajů samy uveřejní), z průzkumů nebo od spolupracujících třetích stran (zejm. provozovatelů aukčních platforem, jejichž prostřednictvím se mohou účastníci zapojit do dražby). Společnost zpracovává zejména osobní údaje poskytnuté v rámci registračního formuláře a případné další osobní údaje, které získá v souvislosti s aukcí, a osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním dalších služeb (např. prodej zboží prostřednictvím e-shopu, prodej v kamenné prodejně, poskytování informací o zboží).

Osobní údaje zpracovávané Společností zahrnují zejména jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, kontaktní údaje, informace o zájmu o zboží, aukce a další služby Společnosti a aukčních platforem, informace o využívání služeb Společností a aukčních platforem, transakční údaje, informace z internetového prohlížeče, který subjekt údajů používá, a údaje, které zpracovává Společnost pro splnění svých právních povinností nebo za účelem svých oprávněných zájmů.

Veškeré osobní údaje jsou ze strany Společnosti zpracovávány právě pro stanovený účel, přičemž nikdy nedochází ke zpracování těchto osobních údajů způsobem, který je s takovým účelem neslučitelný.

V souladu s Nařízením GDPR Společnost zpracovává osobní údaje zejména pro následující účely:

i)             plnění smlouvy v rámci realizace aukce a činností s aukcí souvisejících,

ii)            plnění smlouvy v rámci poskytování dalších služeb Společností,

iii)           provozování a správného fungování aukčních portálů,

iv)           prodeje zboží a poskytování služeb v rámci kamenného obchodu a e-shopu,

v)            ochrany oprávněných zájmů Společnosti, nebo

vi)           plnění dalších zákonných povinností např. podle AML zákona (včetně ukládání, úprav, vyhledávání, třídění, kombinování, analýzy a likvidace osobních údajů).

V souvislosti s realizací kombinované a internetové aukce využívá Společnost třetích osob, kterým předává ke zpracování osobní údaje nezbytné k realizaci aukce, a to zejména společnosti inova GmbH (Friedrich-Ebert-Str.75, 51429 Bergisch Gladbach, Německo) - www.auex.de (AUEX, iNumis).

Zpracování osobních údajů pro účely marketingu svých služeb elektronickou poštou či jiným způsobem, provádí Společnost na základě souhlasu subjektů údajů.

Na základě souhlasu subjektů údajů předává Společnost osobní údaje třetím osobám pro účely marketingu jejich služeb elektronickou poštou nebo jiným způsobem, a to konkrétně následujícím provozovatelům aukčních platforem:

 

  1. inovaGmbH (Friedrich-Ebert-Str.75, 51429 Bergisch Gladbach, Německo) - www.auex.de (AUEX, iNumis).

 

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu je poskytnutí údajů zcela dobrovolné a udělený souhlas lze kdykoli odvolat.

Společnost bude zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu jejich zpracování, zpravidla pak po dobu 5 let od registrace na aukci pořádanou Společností, od využití jiných služeb Společnosti nebo od okamžiku sdělení údajů Společnosti z jiného důvodu. Tím nejsou dotčeny povinnosti Společnosti uchovávat a zpracovávat osobní údaje podle zvláštních právních předpisů (např. účetní nebo daňové předpisy). V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, či vznesení požadavku na ukončení zpracování, Společnost jejich zpracování neprodleně ukončí, pokud Společnost nebude mít jiný titul k jejich zpracování vyplývající z právních předpisů.

Společnost kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů umožní subjektům údajů uplatnit jejich práva, která jim přiznává GDPR a související právní předpisy. Mezi taková práva patří zejména (i) právo na přístup k osobním údajům (článek 15 GDPR), (ii) právo na opravu (článek 16 GDPR), (iii) právo na výmaz – „právo být zapomenut“ (článek 17 GDPR), (iv) právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR), (v) právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování příjemcům osobních údajů (článek 19 GDPR), (vi) právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR), nebo (vii) právo vznést námitku proti zpracování (článek 21 GDPR). Tato práva lze uplatnit prostřednictvím e-mailu na adresuinfo@antiumaurum.cz nebo písemně na adrese sídla Společnosti Šaldova 219/1, 186 00 Praha 8, Česká republika.

Subjekty údajů mohou rovněž podat stížnost ohledně zpracování osobních údajů na Úřad pro ochrany osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailu na adresu posta@uoou.cz nebo písemně na adrese Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

 

Příloha č. 2

FORMULÁŘ OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY NA KOUPI PŘEDMĚTU AUKCE ZDE

 


[1]           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v platném znění (dále jen "Nařízení GDPR").

[2] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


AppStore Google Play